REKRUTACJA 2020/2021

Home / Aktualności / REKRUTACJA 2020/2021
REKRUTACJA 2020/2021

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającą się rekrutacją prowadzoną  na rok szkolny 2020/2021 podajemy terminarz postępowania rekrutacyjnego, kryteria brane pod uwagę w postępowaniu zasadniczym (ministerialne), oraz na drugim etapie (gminne), jak również terminy zebrania informacyjnego i drzwi otwartych.

 • Zebranie informacyjne odbędzie się w dniu 18 lutego (wtorek) o godz. 17:00zapraszamy tylko osoby dorosłe.

 

 • Drzwi otwarte – 22 lutego (sobota) w godzinach od 09:00-11:00 – zapraszamy rodziców z dziećmi.

 

Terminarz  postępowania rekrutacyjnego:

 • 02-21.02.2020 r. – składanie deklaracji o kontynuacji edukacji w naszym przedszkolu (dotyczy przedszkolaków już uczęszczających)
 • 03- 13.03.2020 r. – składanie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
  w postępowaniu rekrutacyjnym
 • 03.2020 r. godz.12:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 • 03-27.03.2020 r. – potwierdzenie przez rodziców kandydatów woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
 • 03.2020 r. godz.12:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

Kryteria brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148)  wprowadziła zasady rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół różnego typu. W myśl przepisów ww. ustawy w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:

1)  wielodzietność rodziny kandydata;

2)  niepełnosprawność kandydata;

3)  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4)  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5)  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6)  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7)  objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Ww. kryteria mają jednakową wartość, wyrażoną w punktach.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydata w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu placówka dysponuje nadal wolnymi miejscami, Rada Gminy jako organ stanowiący ma obowiązek ustalenia tzw. dodatkowych kryteriów rekrutacyjnych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia ich spełnienia.

Kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.

Uchwała nr XVIII/161/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 grudnia 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm)[1] oraz art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe ( Dz. U. z 2019, poz. 1148)[2], Rada Gminy Komorniki uchwala, co następuje:

1. Ustala się następujące kryteria brane pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych działających na terenie Gminy Komorniki oraz ich wartość wyrażoną
w punktach:

Kryterium Punkty
1)     oboje rodziców pracujących lub studiujących dziennie lub prowadzących działalność rolniczą – dotyczy to również rodzica pracującego/ studiującego dziennie/ prowadzącego działalność rolniczą samotnie wychowującego dziecko 10
2)     wskazanie przez obojga rodziców/prawnych opiekunów dla celów podatku dochodowego miejsca zamieszkania na terenie gminy Komorniki, dotyczy to również rodzica/prawnego  opiekuna samotnie wychowującego dziecko 8
3)     posiadanie rodzeństwa uczęszczającego do tego samego przedszkola/szkoły w roku szkolnym, w którym prowadzona jest rekrutacja lub biorącego udział w rekrutacji do tego samego przedszkola/ oddziału przedszkolnego. 6
4)     wybór przedszkola wg. preferencji

a)     za I preferencję

b)     za II preferencję

c)     za III preferencję

 

8

3

1

5)     udokumentowana trudna sytuacja rodzinna lub materialna, pozostawanie rodziny pod opieką Ośrodka Pomocy Społecznej lub pobierającej zasiłek rodzinny 2
6)     W przypadku gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów jest większa od liczby miejsc, kryterium rozstrzygającym jest kwalifikacja kandydatów w oparciu o ich wiek. Kwalifikacja kandydatów rozpoczyna się od najstarszych uwzględniając rok, miesiąc i dzień urodzenia. 1

2. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa w § 1:

 • dla kryterium 1 – oświadczenie o zatrudnieniu/ studiowaniu w trybie dziennym/ prowadzeniu działalności rolniczej;
 • dla kryterium 2 – oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o wskazaniu miejsca zamieszkania dla celów podatku dochodowego na terenie gminy Komorniki;
 • dla kryterium 3 – oświadczenie rodziców/ prawnych opiekunów potwierdzające spełnianie powyższego kryterium;
 • dla kryterium 4 – Wniosek rodziców/prawnych opiekunów o przyjęcie do przedszkola;
 • dla kryterium 5 – oświadczenie o objęciu rodziny opieką Ośrodka Pomocy Społecznej

[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019r. poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815.

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 2245, z 2019r. poz. 1078 i poz. 1680; poz. 2197; poz. 2248.