Rekrutacja 2017 r. – przypomnienie

Home / Aktualności / Rekrutacja 2017 r. – przypomnienie

Postępowanie rekrutacyjne

 • Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca jest prowadzone na wniosek rodziców/prawnych opiekunów.
 • Druk wniosku wraz ze stosownymi oświadczeniami można otrzymać w sekretariacie placówki lub pobrać ze stron przedszkola.
 • We wniosku należy wskazać placówki uszeregowane według preferencji:
  od najbardziej preferowanej (pierwsze miejsce) do najmniej preferowanej (trzecie miejsce),
 • Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać – oboje rodziców podpisuje wniosek i wszystkie dokumenty – załączniki, oświadczenia. Wniosek należy złożyć w placówce pierwszego wyboru.

Kryteria ministerialne -Kryteria naboru na rok szkolny 2017/2018:

 • 1. Kryteria ustawowe – wynikają ze znowelizowanej ustawy o systemie oświaty z dnia
  6 grudnia 2013 r. (Dz.U. 2014 poz.7), art.20b. art.20c.pkt 1-3:
 • wielodzietność rodziny kandydata; 50 pkt ( troje i więcej dzieci )
 • niepełnosprawność kandydata; 50pkt.
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 50pkt.
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 50pkt
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 50pkt
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 50pkt
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą, 50pkt
 • Kryteria te mają jednakową wartość – 50 pkt

Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań

 • Rodzice/prawni opiekunowie spełniający którekolwiek z kryteriów zobowiązani
  są dołączyć do wniosku stosowne dokumenty wskazane przy każdym
  z kryteriów. Brak dokumentów – załączników do wybranego kryterium – eliminuje przyznanie punktów przez komisję rekrutacyjną

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ministerialnych:

 • Dla kryterium nr 1 – Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
 • Dla la kryterium 2, 3, 4, 5: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn . zm.);3)
 • Dla kryterium 6 : prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
 • Dla kryterium 7 : dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.

Kryteria określone przez organ prowadzący

 • W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie/lub jeśli przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący (nie więcej niż 6 kryteriów, które mogą mieć różną wartość (art.20c. pkt. 4, pkt. 5-10
  ww. ustawy).

Kryteria określone przez organ prowadzący – Radę Gminy Komorniki w uchwale nr XXXI/323/2017 z dnia 23 lutego 2017r.

 • Oboje rodziców pracujących lub studiujących dziennie lub prowadzących działalność rolniczą -dotyczy to również rodzica pracującego/studiującego dziennie/prowadzącego działalność rolniczą, samotnie wychowującego dziecko – 10 PKT.
 • Wskazanie przez oboje rodziców dla celów podatku dochodowego miejsca zamieszkania na terenie gminy Komorniki, dotyczy to również rodzica/prawnego opiekuna samotnie wychowującego dziecko/ – 8 PKT.
 • Rodzeństwo uczęszczające do tego samego przedszkola w danym roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja- 6 PKT.
 • Rodzeństwo biorące udział w rekrutacji do tego samego przedszkola w roku szkolnym, w którym prowadzona jest rekrutacja – 5 PKT.
 • Zadeklarowany pobyt dziecka w przedszkolu co najmniej 8 godzin dziennie- 4 PKT.
 • Udokumentowana trudna sytuacja rodzinna lub materialna, pozostawanie rodziny pod opieką Ośrodka Pomocy Społecznej lub pobierającej zasiłek rodzinny- 2 PKT.

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ministerialnych

 • dla kryterium 1 : oświadczenie o zatrudnieniu/studiowaniu w trybie dziennym/ prowadzeniu działalności rolniczej;
 • dla kryterium 2 : oświadczenie o wskazaniu miejsca zamieszkania dla celów podatku dochodowego na terenie gminy Komorniki;
 • dla kryterium 5 : oświadczenie o objęciu rodziny opieką Ośrodka Pomocy Społecznej.

Terminarz rekrutacji 2017

 • W dniach od 3 do 28 kwietnia odbywać się będzie rekrutacja dzieci do przedszkoli w gminie Komorniki. Postępowaniem rekrutacyjnym (i uzupełniającym) objęte będą dzieci w wieku od 3 do 5 lat. W uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym mogą zostać objęte także dzieci w wieku 2,5 roku.
 • Zgodnie z art. 20c ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. Nr poz. 2156, z późn . zm.) – do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.
 • Zasady rekrutacji do danego przedszkola ustala jej Dyrektor w regulaminie dostępnym na stronie internetowej i w siedzibie danej placówki.
 • Rekrutacja do przedszkoli odbywa się drogą elektroniczną poprzez stronę internetową www.nabor.pcss.pl/komorniki. Wydrukowany wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.
 • Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzona jest bezpośrednio w szkołach
 • Od dnia 3 kwietnia do 14 kwietnia 2017r. składanie wypełnionych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami, czyli dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków, tylko w placówce wskazanej  w pierwszej preferencji.
 • Dnia 24 kwietnia 2017 r. o godz. 12.00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych (lista zakwalifikowanych dzieci do postępowania rekrutacyjnego nie jest jednoznaczna z przyjęciem dziecka do placówki).
 • Od dnia 24 kwietnia do 26 kwietnia 2017 r. potwierdzanie przez rodzica kandydata woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola poprzez podpisanie w placówce stosownego porozumienia pomiędzy rodzicami/prawnymi opiekunami a dyrektorem placówki.
 • Brak pisemnego potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.
 • Dnia 28 kwietnia 2017 r. o godz. 12.00 – ogłoszenie wyników – wywieszenie w placówkach list dzieci przyjętych i list dzieci nieprzyjętych do przedszkola.Lista zawiera imię i nazwisko kandydata uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do ww. placówki.

Procedura odwoławcza

 • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych rodzic/opiekun prawny może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
 • W terminie do 5 dni od dnia złożenia przez rodzica/prawnego opiekuna wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.
 • Rodzic/opiekun prawny kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej odwołanie
  od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 • Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznego przedszkola/szkoły podstawowej, służy skarga do sądu administracyjne

Rekrutacja uzupełniająca

 • Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkola dysponujące wolnymi miejscami ogłoszą termin rekrutacji uzupełniającej.
 • Wnioski złożone w placówkach z wolnymi miejscami podlegają procedurze rekrutacyjnej opisanej powyżej.
 • 15-19 maja 2017r. złożenie wniosku wraz załącznikami.
 • 25.05.2017r. godz.12:00 podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych/ lista dzieci zakwalifikowanych nie jest równoznaczna z listą dzieci przyjętych/.
 • Od 26-29 maja 2017r. potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia dziecka do przedszkola. Brak potwierdzenia na piśmie jest równoznaczne z rezygnacją dziecka z przedszkola.
 • 30 maja 2017r. o godz. 12:00 wywieszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych , w kolejności alfabetycznej, z podaniem najniższej liczby punktów gwarantujących przyjęcie dziecka do przedszkola.

Drzwi otwarte w naszym przedszkolu

Zapraszamy na drzwi otwarte w Raz Dwa Trzy, które odbędą się w następujących dniach:

 • 20 i 22 marca w godz. 9:30-10:30 – Drzwi otwarte – spotkanie wychowawców z dziećmi. Główny akcent spotkania kładziemy na możliwość wspólnej zabawy. Panie Dyrektor pełnią dyżur, odpowiadają na pytania.